Quyết định Ban hành Quy định về Học phần tốt nghiệp trình độ Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Thuỷ lợi

 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 263QĐ/ĐHTL

               Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về Học phần tốt nghiệp

trình độ Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ

của Trường Đại học Thuỷ lợi 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

 

Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/04/2008 của Bộ NN&PTNT phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi;

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên; Trưởng các khoa,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

         

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Học phần tốt nghiệp trình độ Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Thuỷ lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1193/QĐ-ĐHTL ngày 03/11/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trưởng  phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng các khoa; Giám đốc Cơ sở II, Giám đốc TT ĐH2, Trưởng các Bộ môn, Trưởng các đơn vị và sinh viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

   Nơi nhận:

- ĐU, BGH, HĐT;

- Các Phòng, Khoa, BM, CS2, ĐH2;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT, ĐH&SĐH.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Trịnh Minh Thụ

 

 

 

Quy định về Học phần tốt nghiệp trình độ Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Thuỷ lợi: Download

Bài mới hơn:

  Nội quy ký túc xá sinh viên

Bài tiếp theo:

  Thủ tục sinh viên xin nghỉ học tạm thời, thôi học
  Nội quy ký túc xá sinh viên
  Nghị định của Chính phủ về việc điều chỉnh miễn, giảm học phí.
  Thông tư ban hành quy chế ngoại trú của sinh viên các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
  Thông báo về việc nâng cao cảnh giác tự bảo vệ tài sản cá nhân trong Ký túc xá Bình Dương
  Thông báo về việc bổ sung Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên ở KTX TP HCM
  Thông báo thực hiện chế độ miễn giảm học phí mới theo nghị định 74/2013/NĐ-CP áp dụng từ 2013-2014
  Thông báo hướng dẫn thực hiện xin hưởng trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2013 - 2014
  Thông báo về thời hạn đóng học phí kỳ 1 năm 2013-2014
  Danh sách dự kiến miễn giảm học phí năm 2013-2014
du học singapore